Влез в акаунта си

Aктив какво е счетоводството

Актив

Активите са вещи, които притежавате и които можете да продадете срещу пари. В счетоводството актив е всеки ресурс, който предприятието притежава или контролира. Това е всичко, което може да се продаде за пари.Mahama’s Life School

Проучването на счетоводния баланс и на активите и пасивите ни помага да установим стойността на собствения капитал. Тази стойност може да се използва за оценяване на компанията и за разбиране дали компанията е надценена или подценена на пазара.биорезонанс

Какво е актив?

Активът е ресурс с парична стойност, който човек, предприятие или държава притежава или управлява с надеждата, че ще донесе ползи в бъдеще. Активите се вписват в баланса на дадено предприятие и се купуват или изграждат, за да направят предприятието по-ценно или да му помогнат да работи по-добре.нейрографика

Един актив може да донесе пари, да намали разходите или да увеличи продажбите в бъдеще. Това може да бъде част от производственото оборудване или патент.онлайн счетоводител

Разбиране на активите

Активите на дадено дружество са неща, които му носят пари или му дават достъп до неща, които никой друг няма.

Правото или другият достъп до нещо са законни. Това означава, че корпорацията може да използва икономическите ресурси както си иска, а собственикът може да спре или ограничи начина, по който тези ресурси се използват. Вятърни турбини

За да може финансовият отчет на дадено предприятие да покаже, че то има актив към датата на отчета, предприятието трябва да има право върху него. Рядък актив, който може да помогне на икономиката на дадена страна, като й носи пари или я предпазва от изчерпване на парите, се нарича икономически ресурс.

Класификация на активите

Текущи активи

„Текущи активи“ са активи, които се очаква да бъдат превърнати в парични средства в рамките на една година. Текущите активи включват парични средства и други неща, които могат да се използват като парични средства, вземания, материални запаси и предплатени разходи.

Счетоводителите редовно преглеждат материалните запаси и парите, дължими на предприятието. От друга страна, лесно е да се разбере колко струват паричните средства. Ако има признаци, че вземанията може да не бъдат платени, те ще бъдат отписани. Или пък компанията може да елиминира актив, който вече не е полезен.

Дълготрайни активи

Дълготрайните активи са неща като заводи, оборудване и сгради, които ще служат дълго време. Редовно извършваните начисления се използват, за да се промени колко стари са дълготрайните активи. Амортизацията е наименованието на тези разходи, които могат да покажат, а могат и да не покажат, че даден дълготраен актив прави по-малко пари.

Общоприетите счетоводни стандарти ви позволяват да изчислите амортизацията по два основни начина (GAAP). Линейният метод гласи, че стойността на дълготрайния актив намалява през целия му полезен живот. От друга страна, ускореният метод гласи, че стойността на актива намалява по-бързо през първите няколко години от използването му.Счетоводна кантора

Финансови активи

Финансовите активи се състоят от инвестиции в активи и ценни книжа на други институции. Финансовите активи се състоят от акции, облигации, емитирани от правителството и корпорации, привилегировани акции и други хибридни ценни книжа. Оценката на финансовите активи зависи от класификацията и мотивацията на инвестицията.счетоводство софия

Нематериални активи

Нематериалните активи са ценни неща, които не можете да видите или докоснете. Патентите, търговските марки, авторските права и репутацията са част от тях. Нематериалните активи могат да бъдат амортизирани или тествани за обезценка всяка година, в зависимост от вида на актива.

Възможно ли е да имате активи, които не са видими?

Нематериалните активи генерират пари за собствениците си, но те не могат да бъдат видени или физически докоснати.

Договорните отговорности, авторските възнаграждения и репутацията – всички те спадат към общия термин „интелектуална собственост“, който включва патенти и търговски марки. Неосезаемите активи, като собствеността на марката и репутацията, могат да бъдат изключително ценни. Нематериалните финансови активи включват неща като акции и деривати.

счетоводни услуги

ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

  • Хората, фирмите и държавите имат активи, от които възнамеряват да се възползват в бъдеще, като земя, пари или интелектуална собственост.
  • Те се появяват във финансовия отчет на компанията като покупки или строежи, които добавят стойност или оперативна ефективност.
  • В бизнеса актив е всичко, което има потенциал да генерира приходи в бъдеще, да намали разходите в настоящето или да увеличи продажбите.

Какво представляват активите в счетоводния баланс?

Активът е ресурс с парична стойност, който човек, предприятие или държава притежава или управлява с надеждата, че ще донесе ползи в бъдеще.

Активите се посочват в баланса на дадено предприятие и се купуват или изграждат, за да направят предприятието по-ценно или да му помогнат да работи по-добре. Активът може да донесе пари, да намали разходите или да увеличи продажбите в бъдеще. Това може да бъде част от производственото оборудване или патент.

счетоводна къща

Какво представлява нетната стойност?

Нетната стойност на активите ви е разликата между това, което притежавате, и това, което дължите. Вашият дом вероятно е най-ценното нещо, което притежавате, но инвестициите, автомобилите, колекционерските предмети и бижутата също са важни. Можете да разберете нетната си стойност, като извадите всички свои дългове от активите си.

Какво представляват нематериалните активи?

Всички нематериални активи, като патенти, авторски права, интелектуална собственост, марки, търговски марки и научноизследователска и развойна дейност (НИРД), са създадени от хора.

счетоводни услуги