Влез в акаунта си

Kакво представлява счетоводството на начисляването

Какво представлява счетоводството на начисляването?

Счетоводството на начислението е метод на финансово отчитане, който позволява на компанията да регистрира приходите преди да получи плащане за продадените стоки или услуги и да регистрира разходите в момента на тяхното възникване.

С други думи, получените приходи и извършените разходи се вписват в дневника на дружеството, независимо от това кога се разменят парите. Счетоводното отчитане на базата на начисляване обикновено се сравнява с касовото отчитане, при което приходите се записват, когато стоките и услугите са действително платени.

Научете повече за счетоводството на начислена основа и как то се различава от другия популярен счетоводен метод – касовото счетоводство.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

Счетоводното отчитане на базата на принципа на начисляването е счетоводен метод, при който приходите или разходите се записват при възникване на сделката в сравнение с момента на получаване или извършване на плащането.

Методът следва принципа на съпоставимост, който гласи, че приходите и разходите трябва да се признават през същия период.онлайн счетоводител

Счетоводството на начислението използва метода на двойното записване.

Счетоводното отчитане на базата на принципа на текущо начисляване се изисква от дружества със средни приходи от 25 млн. долара или повече за период от три години.

Счетоводното отчитане на паричните средства е другият счетоводен метод, който признава транзакциите само при размяна на плащания.

Как функционира счетоводството с натрупване

Общата концепция на счетоводството на начисляването е, че счетоводните записвания в счетоводния дневник се правят, когато се предоставя стока или услуга, а не когато се извършва или получава плащане. Записвания се правят и за дължими задължения и плащания.

Този метод позволява да се комбинират текущите и бъдещите входящи или изходящи парични потоци, за да се получи по-точна картина на текущите и дългосрочните финанси на дружеството.

Счетоводното отчитане на базата на принципа на текущо начисляване следва принципа на съпоставимост, който гласи, че приходите и разходите трябва да се записват в един и същи период.

Счетоводното отчитане на начислена основа се насърчава от Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи (ОСП). В резултат на това то се е превърнало в стандартна счетоводна практика за повечето дружества, с изключение на много малки предприятия и физически лица.

Отговарящи на изискванията за счетоводно отчитане на базата на текущо начисляване

По-големите компании са задължени да използват метода на начисляване, ако средният размер на брутните им приходи е над 25 млн. щатски долара за предходните три години. Ако дадено дружество не отговаря на изискването за среден приход, то може да избере да използва като счетоводен метод паричната база или метода на начисляване.

Счетоводното отчитане по метода на текущото начисляване винаги се изисква от дружествата, които поддържат материални запаси или извършват продажби на кредит, независимо от размера на дружеството или приходите.Счетоводна кантора

Предимства на счетоводството на базата на текущо начисляване

Методът на текущото начисляване наистина дава по-точна представа за текущото състояние на компанията, но относителната му сложност го прави по-скъп за прилагане.

Този метод възниква в резултат на нарастващата сложност на стопанските операции и желанието за по-точна финансова информация. счетоводство софия

Продажбите на кредит и проектите, които осигуряват потоци от приходи за дълъг период от време, оказват влияние върху финансовото състояние на дружеството към момента на сделката. Ето защо е логично такива събития също да бъдат отразени във финансовите отчети през същия отчетен период, през който тези транзакции се случват.

При счетоводното отчитане на базата на принципа на текущо начисляване фирмите имат незабавна обратна информация за очакваните входящи и изходящи парични потоци, което улеснява управлението на текущите ресурси и планирането на бъдещето.

Счетоводно отчитане на базата на начисляване и парично отчитане

Счетоводното отчитане на начисляването може да се противопостави на касовото отчитане, което признава транзакциите само когато има размяна на парични средства. Освен това касовото и начисленото счетоводство се различават по начина и времето на вписване на операциите.счетоводни услуги

Счетоводна база на касова основа

Счетоводството на касова основа използва транзакциите, когато се извършват плащания. Например, да разгледаме консултантска компания, която предоставя услуга на клиент на стойност 5 000 USD на 30 октомври.

Клиентът получава сметката за извършените услуги и извършва плащане в брой на 25 ноември. По метода на касовата основа консултантът ще запише дължимата сума от 5 000 USD от клиента на 30 октомври и ще впише 5 000 USD като приход, когато тя бъде платена на 25 ноември, и ще я запише като платена.счетоводна къща

Счетоводна база на начисляване

За разлика от това, счетоводството на принципа на текущото начисляване използва техника, наречена двойно счетоводство. Когато консултантската компания предостави услугата, тя ще впише дебит от 5 000 USD във вземанията (дебитът увеличава сметката на актива).

Когато плащането е извършено на 25 ноември, консултантът кредитира (кредитира, намалявайки сметка на актива) вземанията с 5 000 USD и кредитира сметка Приходи от услуги, приходна сметка (кредитира, увеличавайки приходна сметка ) с 5 000 USD.

Полученият капитал може да бъде прехвърлен в други сметки, като например свободните парични средства, ако е необходимо – компанията използва същия метод на двойното записване, за да въведе от коя сметка е дошъл и в коя е прехвърлен капиталът.

счетоводни услуги