Влез в акаунта си

Kакво представляват счетоводните стандарти?

Какво е счетоводен стандарт?

Счетоводният стандарт е общ набор от принципи, стандарти и процедури, които определят основата на политиките и практиките на финансовото счетоводство.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИсчетоводство онлайн

Счетоводният стандарт е набор от практики и политики, използвани за систематизиране на счетоводството и други счетоводни функции в различните фирми и във времето.

Счетоводните стандарти се прилагат за цялата финансова картина на предприятието, включително за активите, пасивите, приходите, разходите и собствения капитал на акционерите.

Банките, инвеститорите и регулаторните органи разчитат на счетоводните стандарти, за да гарантират, че информацията за дадено предприятие е подходяща и точна.

Разбиране на счетоводните стандарти

Счетоводните стандарти подобряват прозрачността на финансовата отчетност във всички страни. В Съединените щати общоприетите счетоводни принципи (GAAP) формират набора от счетоводни стандарти, които са широко приети за изготвяне на финансови отчети.

 Международните компании следват Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които са определени от Съвета по международни счетоводни стандарти и служат като ръководство за компаниите, които не са подчинени на американските общоприети счетоводни принципи за изготвяне на финансови отчети.

Общоприетите счетоводни принципи са широко използвани сред публичните и частните предприятия в САЩ. В останалата част на света се използват предимно МСФО. Многонационалните предприятия са задължени да използват тези стандарти. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) установява и тълкува счетоводните стандарти на международните общности при изготвянето на финансови отчети.Mahama’s Life School

Счетоводните стандарти се отнасят до всички аспекти на финансите на предприятието, включително активите, пасивите, приходите, разходите и собствения капитал на акционерите. Конкретни примери за счетоводни стандарти включват признаване на приходите, класификация на активите, допустими методи за амортизация, какво се счита за амортизируемо, класификация на лизинговите договори и оценка на неизплатените акции.цени счетоводни услуги

Американският институт на счетоводителите, който сега е известен като Американски институт на дипломираните експерт-счетоводители, и Нюйоркската фондова борса се опитват да въведат първите счетоводни стандарти през 30-те години на миналия век.биорезонанс

След този опит се появяват Законът за ценните книжа от 1933 г. и Законът за фондовата борса от 1934 г., с които се създава Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Счетоводни стандарти бяха създадени и от Съвета за правителствени счетоводни стандарти за счетоводните принципи за всички държавни и местни органи на управление.нейрографика

Счетоводните стандарти определят кога и как да бъдат признавани, оценявани и отразявани стопанските събития. Външни лица, като банки, инвеститори и регулаторни органи, разчитат на счетоводните стандарти, за да гарантират, че за предприятието се предоставя подходяща и точна информация. Тези технически становища осигуряват прозрачност на отчитането и определят границите на мерките за финансово отчитане.

Счетоводни стандарти съгласно общоприетите счетоводни принципи на САЩ

Американският институт на дипломираните експерт-счетоводители разработи, управлява и прие първия набор от счетоводни стандарти. През 1973 г. тези отговорности бяха възложени на новосъздадения Съвет по финансови счетоводни стандарти.онлайн счетоводни услуги

 Комисията по ценните книжа и фондовите борси изисква от всички регистрирани на борсата дружества да се придържат към счетоводните стандарти GAAP на САЩ при изготвянето на финансовите си отчети, за да бъдат регистрирани на американска борса за ценни книжа.

Счетоводните стандарти гарантират, че финансовите отчети на множество компании са сравними. Тъй като всички предприятия следват едни и същи правила, счетоводните стандарти правят финансовите отчети надеждни и позволяват вземането на повече икономически решения въз основа на точна и последователна информация.

Съвет за финансови счетоводни стандарти (FASB)

Независима организация с нестопанска цел, Съветът по финансови счетоводни стандарти (FASB) има правомощията да установява и тълкува общоприетите счетоводни принципи (GAAP) в САЩ за публични и частни компании и организации с нестопанска цел.

 Общоприетите счетоводни принципи (GAAP) се отнасят до набор от стандарти за това как компаниите, организациите с нестопанска цел и правителствата трябва да изготвят и представят своите финансови отчети.

Защо са полезни счетоводните стандарти?

Счетоводните стандарти подобряват прозрачността на финансовата отчетност във всички държави. Те уточняват кога и как трябва да се признават, оценяват и показват икономическите събития. счетоводни услуги цени калкулатор

Външните лица, като банки, инвеститори и регулаторни органи, разчитат на счетоводните стандарти, за да гарантират, че за предприятието се предоставя подходяща и точна информация. Тези технически становища осигуряват прозрачност на отчитането и определят границите на мерките за финансово отчитане.

Какво представляват общоприетите счетоводни принципи (GAAP)?

В Съединените щати общоприетите счетоводни принципи (GAAP) формират набор от счетоводни стандарти, които са широко приети за изготвяне на финансови отчети.

цени на счетоводни услуги за малки фирмиНеговата цел е да подобри яснотата, последователността и съпоставимостта на съобщаването на финансовата информация. По същество това е общ набор от счетоводни принципи, стандарти и процедури, издадени от Съвета по финансови счетоводни стандарти (СФС).

 Публичните дружества в САЩ трябва да следват GAAP, когато техните счетоводители съставят финансовите им отчети.

Какво представляват Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)?

Международните компании следват Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които са определени от Съвета по международни счетоводни стандарти и служат като ръководство за изготвяне на финансови отчети от компании, които не прилагат американските GAAP.

Те са създадени, за да се въведе последователност в счетоводните стандарти и практики, независимо от компанията или страната. Смята се, че МСФО са по-динамични от общоприетите счетоводни принципи, тъй като редовно се преразглеждат в отговор на постоянно променящата се финансова среда.счетоводни услуги