Влез в акаунта си

Kакво е счетоводно уравнение

Какво представлява счетоводното уравнение?

Счетоводното уравнение гласи, че общата сума на активите на дружеството е равна на сумата на неговите пасиви и собствения му капитал. ековис България

Тази пряка връзка между активите, пасивите и собствения капитал се счита за основа на системата на двойното счетоводство. Счетоводното уравнение гарантира, че балансът остава балансиран. Това означава, че всеки запис, направен по дебита, има съответен запис (или покритие) по кредита.

Счетоводното уравнение се нарича още основно счетоводно уравнение или уравнение на баланса.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Счетоводното уравнение се счита за основа на системата на двойното счетоводство.
  • Счетоводното уравнение показва в баланса на дружеството, че общата сума на активите на дружеството е равна на сумата на пасивите и собствения капитал на дружеството.
  • Активите представляват ценните ресурси, контролирани от дружеството. Пасивите представляват техните задължения. данъчни услуги
  • Както пасивите, така и собственият капитал на акционерите представляват начина, по който се финансират активите на дружеството. стартиране на бизнес в България
  • Финансирането чрез дълг се показва като пасив, докато финансирането чрез емитиране на акции се появява в собствения капитал на акционерите.Архитектурно проектиране

Счетоводно уравнение

Разбиране на счетоводното уравнениеонлайн счетоводител

Финансовото състояние на всяко предприятие, независимо дали е голямо или малко, се основава на два основни компонента на счетоводния баланс: активи и пасиви. Собственият капитал, или акционерен капитал, е третият раздел на баланса. счетоводни услуги

Счетоводното уравнение представлява представяне на начина, по който тези три важни компонента са свързани помежду си. фирмени промени

Активите представляват ценните ресурси, контролирани от дружеството, докато пасивите представляват неговите задължения. Както пасивите, така и собственият капитал представляват начина, по който се финансират активите на дружеството. Ако се финансират чрез дълг, те ще се покажат като пасив, но ако се финансират чрез издаване на акции на инвеститорите, те ще се покажат в собствения капитал на акционерите. Най-красивите басейни

Счетоводното уравнение помага да се прецени дали извършените от дружеството стопански операции са точно отразени в неговите счетоводни книги и отчети. По-долу са дадени примери за статии, включени в счетоводния баланс.Фирмени промени

Активи

Активите включват парични средства и парични еквиваленти или ликвидни активи, които могат да включват съкровищни бонове и депозитни сертификати.Стартиране на бизнес

Пасиви

Пасивите са дълговете, които дружеството има, и разходите, които трябва да плати, за да поддържа дейността си.Счетоводна кантора

Дългът е пасив, независимо дали става въпрос за дългосрочен заем или за сметка, която трябва да бъде платена.Одитни услуги

Разходите включват наем, данъци, комунални услуги, заплати, надници и дължими дивиденти.

Собствен капитал на акционерите

Собственият капитал е общата сума на активите на дружеството минус общата сума на пасивите му. 

Той може да се определи като общия брой долари, които биха останали на компанията, ако тя ликвидира всичките си активи и изплати всичките си задължения. Този капитал ще бъде разпределен между акционерите.Фотоволтаичните системи за дома

Неразпределената печалба е част от собствения капитал на акционерите. Това число е сумата на общата печалба, която не е била изплатена на акционерите под формата на дивиденти.

Мислете за неразпределената печалба като за спестявания, тъй като тя представлява общата печалба, която е била спестена и заделена (или „задържана“) за бъдеща употреба.

Формула и изчисление на счетоводното уравнение

Балансът съдържа елементите, които допринасят за счетоводното уравнение:

Намерете общата сума на активите на дружеството в баланса за периода.счетоводство софия

Съберете всички пасиви, които трябва да бъдат отделно изброени в баланса.

Намерете общата сума на собствения капитал на акционерите и добавете числото към общата сума на пасивите.

Общата сума на активите ще бъде равна на сумата на пасивите и общата сума на собствения капитал.

Като пример, да кажем, че водещата компания за търговия на дребно XYZ Corporation отчита следното в своя баланс за последната си пълна финансова година:

Обща сума на активите: 170 милиарда долара

Обща сума на пасивите: 120 милиарда долара

Общ акционерен капитал: 50 милиарда щатски долара

Ако изчислим дясната страна на счетоводното уравнение (собствен капитал + пасиви), ще получим (50 милиарда щатски долара + 120 милиарда щатски долара) = 170 милиарда щатски долара, което съответства на стойността на активите, отчетени от компанията.

За системата за двойно записване

Счетоводното уравнение е кратък израз на сложното, разширено и многопозиционно представяне на счетоводния баланс. 

По същество представянето приравнява всички употреби на капитала (активите) към всички източници на капитал, където дълговият капитал води до пасивите, а собственият капитал – до собствения капитал на акционерите.счетоводни услуги

За едно дружество, което води точни сметки, всяка стопанска операция ще бъде представена в поне две от неговите сметки. Например, ако бизнесът вземе заем от банка, заетата сума

Разбиране на счетоводното уравнение

Финансовото състояние на всяко предприятие, независимо дали е голямо или малко, се основава на два основни компонента на счетоводния баланс: активи и пасиви. Собственият капитал, или акционерен капитал, е третият раздел на счетоводния баланс.

Счетоводното уравнение представлява представяне на начина, по който тези три важни компонента са свързани помежду си.счетоводна къща

Активите представляват ценните ресурси, контролирани от дружеството, докато пасивите представляват неговите задължения. Както пасивите, така и собственият капитал представляват начина, по който се финансират активите на дружеството. Ако се финансират чрез дълг, те ще се покажат като пасив, но ако се финансират чрез издаване на акции на инвеститорите, те ще се покажат в собствения капитал на акционерите.Камина с водна риза

Счетоводното уравнение помага да се прецени дали извършените от дружеството стопански операции са точно отразени в неговите счетоводни книги и отчети. По-долу са дадени примери за статии, включени в счетоводния баланс.

счетоводни услуги