Влез в акаунта си

Блог

Полезно за теб
Геодезически измервания – кога и защо са необходими

Геодезически измервания – кога и защо са необходими

Ако разполагате парцел и бихте желали да направите нещо с него, например да определите границите му, да построите сграда в неговите граници, да го въведете в кадастралния план, да го разделите или пък слеете със съседен парцел. Нищо от това не би било възможно без преди това да бъдат извършени съответните геодезически измервания. Геодезически измервания е тип услуга, която се предоставя от инженер геодезист.

Както вече споменахме, геодезически измервания могат да бъдат необходими в множество ситуации и при множество казуси, като такива могат да бъдат направени по инициатива на клиента, или пък често защото се изискват от съответния орган.

Например, за да получите разрешение за строеж или да промените статута на парцела, за да можете да го дарите, или пък разделите, ако част от парцела ви е била дарена, задължително е да се обърнете към съответния специалист за геодезически измервания. В тази статия ще научим повече за същността на тази професионална услуга.

Геодезически измервания – какво представляват?

Геодезическите измервания се случват на терен. За да бъдат направени тези специфични измервания на парцела се използват специални високоточни геодезически инструменти.

Геодезически измервания се правят от избрана точна от геодезическата основа за района. Такива точки могат да бъдат репери и изходни точки. Целта на геодезическото измерване е да се осъществи заснемане на терена и неговия релеф и размери, както и заснемане на всички ситуационни обекти в рамките на терена, включително площни, линейни и точкови обекти.

След като се направят тези измервания, инженер геодезист се занимава с тяхната обработка. Заедно с геодезическите заснемания, геодезистът може да създаде цифров модел и изобразяване на топографския план.

Всичко това следва да се извърши съобразено с действащата нормативна уредба в рамките на страната. На базата на така събраните данни се изготвя документация, след което тя се окомплектова в папка по част Геодезически-прединвестиционни проучвания. Папката се подписва от лицензирания инженер геодезист.

Геодезически измервания – кога и защо са необходими

Геодезическото заснемане обикновено върви ръка за ръка с геодезическите измервания. Геодезическото заснемане се извършва за целите на инвестиционния проект за строеж на сграда.

Данните от заснемането за нужни за изработването на инвестиционен проект и за неговото одобряване, а без инвестиционен проект не можете да получите разрешение за строеж. Геодезическото заснемане е широк термин, който обхваща множество подработи на терен, които служат за създаването на проектна основа.

Такива могат да бъдат хоризонталните и вертикалните измервания, събирането на графични и цифрови данни, които да послужат за действащата кадастрална карта и ПУП и др. Обекти на геодезическото заснемане са релефът на терена и ситуацията в рамките на имота и на прилежащите му територии. Преките геодезически измервания се използват за извършването на геодезическото заснемане.

Геодезическото заснемане и измервания се използват за определяне на пространствените координати на важни точки, които са част от дадена територия – например сграда, съоръжение, ограда и т.н. Така заснетите точки се свързват така, че да се оформят точните контури на заснетите обекти. Така се получава т. нар. геодезическа снимка, а тя може да има различно приложение и да служи за различни нужди.

Геодезически измервания – видове геодезическо заснемане

Геодезическото заснемане може да се използва с различни цели, например:

  • За проектиране на сгради и съоръжения
  • За изграждане на фундаменти с цел установяване на съответствието им с одобрените проекти и издаване на Акт 3
  • На достигнати конструктивни нива при строителство на сгради и съоръжения
  • На новоизградени сгради с цел нанасянето им в кадастъра
  • За издаване на удостоверение за търпимост на сгради и съоръжения
  • На дървесна растителност
  • За установяване и отстраняване на непълноти и грешки и разделяне на поземлени имоти в кадастъра
  • За заснемане на фасади
  • За заснемане на изкопи и насипи и определяне обема на земните работи

Геодезически измервания – трасиране

Трасирането е част от работите по геодезическото измерване. То се извършва на терен и е процес, който се отличава със своята прецизност, благодарение на която с точност може да се определи местоположението на границите на всеки поземлен имот или парцел.

За да бъде извършено трасирането се взимат предвид данните от актуалната кадастрална карта в съответното населено място или район, както и ПУП на територията на имота, който е предмет на измервания и трасиране.

По своето същество, трасирането прехвърля данните и информацията от плана върху същинската земна повърхност. Това се осъществява чрез преки геодезически измервания. По този начин на терен се маркира местоположението на имота, неговите размери и форма.

Геодезически измервания – как се осъществява трасирането

След като се получат необходимите данни и информация от плана, стартира и работата на терен на професионалния геодезист. За целта се правят измервания на терена, за които се използват високоточни геодезически инструменти. За да се маркират описващите контури на имота се използват и поставят на определените места дървени колчета или стоманени пирони.

По този начин се рамкират точните размери и контур на имота. След това следва да се изготви официален протокол за трасиране, който трябва да бъде подписан от лицензирания инженер геодезист.

Най-общо казано, това са процесите и дейности, които геодезическото измерване включва. Всеки един от тях играе своята важна и дори ключова роля за определянето награниците и размери на имоти, парцели и сгради, за да може да се извършат допълнителни разпореждания с тях.seo консултации


научете повече:

Предимства на подовото отопление

Най-подходящата подова настилка за кухня

Най-подходящата подова настилка за кухня

Ние препоръчваме

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *